بروشور راهنمای استفاده کاربران از منابع کتابخانه


کتابخانه بیمارستان امام حسن)ع( از اوایل پاییز 1396 تاسیس شد
کتابخانه بیمارستان شامل بخشهای مخزن، امانت ،مرجع ،سایت، سالن مطالعه خواهران و سالن مطالعه برادران
است
برنامه ی ساعات کاری کتابخانه بیمارستان امام حسن )ع(
شنبه تا چهارشنبه 12:30 تا 7:15
پنج شنبه ها 7:15 تا 11:30
سالن مطالعه ی اقایان وخانم ها به صورت شبانه روزی باز می باشد
جامعه استفاده کننده :
کلیه اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی وکارکنان
بیمارستان امام حسن )ع(می باشند
چه خدماتی در کتابخانه ها ارائه میشود؟
امانت کتب چاپی؛ دریافت سفارش خرید کتاب؛ خدمات تحویل مدرک(؛ خدمات مرجع و مشاوره؛ ، آشنایی با بانکهاي اطلاعاتی
علمی
همچنین کتابخانه داراي فضاي سالن مطالعه و مرکز اینترنت میباشند تا کادر آموزشی و دانشجویان عزیز بتوانند در آرامش از
مجموعه چاپی و الکترونیک کتابخانه استفاده کنند.
سیستم بازیابی منابع چاپی کتابخانه ها عمدتا به صورت قفسه باز میباشد و در صورت مراجعه به کتابخانه میتوانید علاوه بر استفاده
از نرم افزار کتابخانه، مستقیما منابع چاپی موجود را مشاهده و ارزیابی نمایید.
مدارك مورد نیاز برای عضویت:
تکمیل فرم عضویت 
1قطعه عکس 
کپی شناسنامه و کارت ملی 
کپی آخرین حکم کارگزینی 
مدت عضویت:
 مدت اعتبار عضویت دانشجویان تا ترم آخر تحصیل میباشد .
 مدت اعتبار عضویت اعضاي هیات علمی و پرسنل رسمی تا زمان بازنشستگی یا انتقال .
 مدت اعتبار عضویت کارکنان قراردادي به موازات انقضاي قرارداد
: مدت امانت کتاب
 دانشجویان 3 نسخه کتاب براي مدت 15 روز
 اعضاء محترم هیات علمی )رسمی  قراردادي  پیمانی( 7 نسخه کتاب براي مدت یکماه
 کارکنان بیمارستان 3 نسخه کتاب براي مدت 15 روز
در صورت امانت منابع، در قبال منابع امانت گرفته شده ، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو می باشد
تسویه
کلیه اعضاي)اعضاي هیأت علمی و کارکنان ( کتابخانه که منتقل ، بازنشسته ، بازخرید و یا به هر دلیل به خدمت آنها خاتمه داده
می شود، در خود ملزم به تسویه با کتابخانه مرکزي هستند . بدین منظور کاربر، برگهء تسویه را به بخش امانت تحویل داده و برگه
تسویه توسط مسئول بخش امضاء و مهر می شود . اگر کاربر، کتاب امانی خود را عودت نداده و یا مفقود کند ، موظف است آن
کتاب را خریداري و جایگزین نماید و در صورت نایاب بودن کتاب، بنا بر نظر مسئول کتابخانه باید یکی از منابع مورد نیاز و
پرکاربرد دانشجویان خریداري گردد و به جاي کتاب مفقودي به کتابخانه تحویل نماید.
گروه اول : اعضاي هیأت علمی که منتقل ، بازنشسته ، بازخرید و یا به هر دلیل به خدمت آنها خاتمه داده می شود، باید با
کتابخانه تسویه حساب نمایند.
گروه دوم : دانشجویان در پایان هر مقطع تحصیلی و نیز هنگام تغییر وضعیت تحصیلی ، نظیر انتقال ، انصراف و یا نظایر آن باید
با کتابخانه تسویه حساب نمایند
گروه سوم : کارکنان رسمی و پیمانی که به سازمان دیگر منتقل یا بازنشسته یا بازخرید می شوند و یا به هر دلیل به خدمت آنها
پایان داده می شود، باید برحسب مورد باید با کتابخانه تسویه حساب نمایند

 

راهنمای استفاده کاربران از کتابخانه.pdfجستجو
سامانه ی منبع یاب (۴۷۳۲ بازدید)
مسابقه ی کتابخوانی (۲۴۴ بازدید)
چشم انداز (۸۵ بازدید)
اهداف (۸۵ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...